ENG | ITA | ROM | SVE | ESP | GAL     

Objective


Projektet kommer att analysera (o)hållbara beteenden och praktiker på arbetsplatsen och fokusera på de faktorer som ger upphov till dessa aktiviteter i sex organisationer. De slutsatser som nås kommer sedan användas som ingångsvärde för utvecklandet av agentbaserade modeller med syfte att klarlägga interaktioner mellan relevanta aktörer och ge insikter i vilka villkor som behövs för att åstadkomma en övergång från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa. Även om projektets primära fokus är på beteenden och praktiker på arbetsplatsen kommer projektet att analysera sambandet mellan beteenden och praktiker på arbetsplatsen och beteenden och praktiker i hemmet och på fritiden. De agentbaserade modellerna kommer också att använda organisationsmedlemmarnas uppskattning av framtida krav och utmaningar för deras organisationer för att utforma olika framtida scenarier. Med andra ord ges organisationsmedlemmarna möjlighet att förändra de agentbaserade modellerna. Deras expertis kommer att öka precisionen i modellerna samt ge mer detaljerade beskrivningar för hur gynnsamma villkor för hållbara arbetsplatser kan stödjas (inklusive exempel på goda praktiker).

 

  
Övergripande forskningsfrågor inom LOCAW-projektet
 
  • Hur förhindrar eller stödjer beteenden och praktiker på arbetsplatsen förändringar mot mer hållbar produktion? 
  • Hur påverkar EU:s normer kring klimatmålen praktiken?
  • Hur påverkar efterfrågan på marknaden och socialt grupptryck organiseringen av vardagliga praktiker?
  • Hur konstruerar organisationer hinder mot eller drivkrafter för individers engagemang i hållbara praktiker (så som hållbara praktiker utformas inom ramen för EU:s klimatpolicys)?
  • Hur kopplar människor samman beteenden och praktiker inom olika livssfärer?
  • Vilka konflikter och hinder finns för samarbete mellan policy-skapare, arbetsgivare och organisationer i civilsamhället kring utvecklandet av hållbara arbetsplatser?
  • Vilka goda exempel på beteenden och praktiker gällande hållbara arbetsplatser finns och under vilka villkor kunde de utvecklas?  
 

 


<< back

Umea University Universidade da Coruña Universitatea de Vest UNiversity of Surrey The James Hutton Institute University of Groningen CIRPA European Union Enviroment Seventh Framework Programme
Project Management | Privacy Policy | Webmaster | Locaw-fp7 Logo