ENG | ITA | ROM | SVE | ESP | GAL     

Approach


Att studera vardagen

LOCAW kommer att studera rutiner och ritualer som pågår i vardagen, dvs. det som tas för givet och som upprepas kontinuerligt. Det är en av de första studierna som explicit undersöker hållbara beteenden och praktiker på arbetsplatsen i olika EU länder och i olika typer av organisationer.  
 

Interaktionen mellan intressen, medvetenhet och kollektivt agerande

Även om klimatförändringarna på det hela taget är känt världen över så varierar sättet som de reflekteras kring och diskuteras på. Och även om många tar klimatförändringarna på allvar så omsätts det inte i vardagliga, mer hållbara, praktiker. Klimatexperter såväl som politiker har identifierat att det finns ett gap mellan våra värderingar om och ageranden för hållbar utveckling. Kanske behövs det helt enkelt tydligare och enklare information för att minska detta gap. Höga omställningskostnader (tid, möda, pengar) är en annan förklaring till varför inte tankar omsätts i handling. Eller så uppfattar människor utmaningen mot hållbar utveckling som alltför hotfull för den utgör ett hot mot dom själva, deras familjer, arbeten, och deras livsstilar. LOCAW har ett annorlunda perspektiv. Med utgångspunkt i vardagliga beteenden och praktiker på arbetsplatsen anläggs strukturella, organisatoriska och individuella perspektiv för att förstå hur hinder mot och drivkrafter för utvecklas. Strukturella och organisatoriska faktorer som influerar hållbart beteende och hållbara praktiker

Forskning har visat att organisationer underskattar komplexiteten av hållbar utveckling. Det här beror bland annat på bristande kommunikation bristfällig hantering av information, avsaknaden av relevant utbildning, eller brist på förmåga att förstå att hållbara praktiker kan vara bra för affärerna och för företagets resultat. Det här forskningsprojektet kommer att identifiera de goda erfarenheter som finns för ledare och beslutsfattare att utveckla mer hållbara beteenden och praktiker för sina anställda. Forskningsprojektet kommer vidare att undersöka huruvida företags engagemang i hållbar utveckling främjar utvecklingen av hållbara beteenden och praktiker på arbetsplatsen. Projektet kommer också undersöka vilka möjligheterna är för att mer miljömedvetna värderingar ska kunna föras samman och påverka den sedvanliga produktionslogiken och de ekonomiska beslutsprocesserna kring hur värde skapas. 
 

Individuella faktorers påverkan på hållbart beteende

LOCAW kommer att undersöka individuella och sociala faktorer såsom: a) kunskap – som förklarar ifall vi är mer benägna att agera för hållbar utveckling; b) motivation – vilket är viktigt för att kunna förstå intentioner till och beredvillighet för att agera mer miljömässigt ansvarsfullt; c) förmåga – vilket är viktigt för att kunna förstå individers föreställningar om strukturella och organisatoriska faktorer, d) solidaritet – som ger möjligheter för kollektiv socialt agerande; och e) motstånd – avgörande för förståelsen av hindren mot social, miljömässig och organisatorisk förändring. LOCAW kommer att fokusera hur dessa individuella och sociala faktorer interagerar med andra faktorer så att en mer komplett bild av barriärerna mot och drivkrafter för hållbara arbetsplatser kan framställas. 


<< back

Umea University Universidade da Coruña Universitatea de Vest UNiversity of Surrey The James Hutton Institute University of Groningen CIRPA European Union Enviroment Seventh Framework Programme
Project Management | Privacy Policy | Webmaster | Locaw-fp7 Logo