ENG | ITA | ROM | SVE | ESP | GAL     

Low Carbon at Work


Modellering av agenter och organisationer för att åstadkomma en övergång från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa  


 LOCAW kommer att öka förståelsen för vilka drivkrafter för och hinder mot hållbara livsstilar som finns genom en integrerande undersökning av vardagliga beteenden och praktiker i stora organisationer. Projektet kommer att analysera  

  • mönster av produktion och konsumtion på arbetsplatsen och hur de ger upphov till växthusgenererande utsläpp; 
  • organisatoriska strategier för att reducera utsläpp av växthusgaser och för att följa EU-lagar gällande miljövänligare produktionsprocesser.  
  • anställdas (på alla nivåer i organisationen) vardagliga beteenden och praktiker 
  • relationen mellan vardagliga beteenden och praktiker på arbetet och vardagliga beteenden och praktiker utanför arbetet 
  • interaktionsmönstren mellan organisatoriska aktörer och intressenter i organisationens omgivning och hur denna interaktion ger upphov till drivkrafter för och hinder mot implementering av hållbara beteenden och praktiker på arbetsplatsen. 

 

LOCAW kommer att studera stora offentliga och privata organisationer inom såväl lätt som tung industri. Studier kommer att genomföras i sex länder: England, Italien, Rumänien, Spanien, Sverige och Holland.

Studierna kommer att genomföras av en tvärvetenskaplig grupp av forskare från företagsekonomi, kulturgeografi, sociologi, psykologi.

Forskningen stöds med medel från EU:s sjunde ramprogram, uppgäende till 1,9 miljoner euro.

 


<< back

Umea University Universidade da Coruña Universitatea de Vest UNiversity of Surrey The James Hutton Institute University of Groningen CIRPA European Union Enviroment Seventh Framework Programme
Project Management | Privacy Policy | Webmaster | Locaw-fp7 Logo